Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ
1. เดือนนี้ตรงกับเดือนอะไร
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

2. ปีนี้ตรงกับปัพ.ศ.ใด
2550
2549
2548
2547

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง