Make your own free website on Tripod.com

คำสั่งโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

ที่       /  2550

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน  ปีการศึกษา  2550

 


                                ด้วยโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2550ในวันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน  2549  เวลา  09.00 น.  เป็นต้น  เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์  และเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้                                                                                                      

1คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย

                                1.1  นางสาวบุญศรี              แก้วสุก                   ผู้อำนวยการ                          ประธานอำนวยการ

                                1.2  นางอมรา                     จิตต์กุศล              ครู คศ.2                    รองประธานอำนวยการ

                                1.3  นางสาวรวีวรรณ        ผลฉัตร                    ครู คศ.1                กรรมการและเลขานุการ

 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ วางแผนการจัดกิจกรรมและดูแลให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

                                2.1  นางสาวรวีวรรณ        ผลฉัตร                     ครู คศ.1                         หัวหน้า

                                2.2  นางสาวมณฑา             บำเพ็ญวราภรณ์      ครู คศ.2                         กรรมการ

                                2.3  นางวิชชาพร                 สงวนศักดิ์                ครู คศ.2                         กรรมการ

                                2.4  นางอมรา                       จิตต์กุศล                   ครู คศ.2                         กรรมการ

                                2.5  นายวิโรจน์                    เข็มทอง                    ครู คศ.2                         กรรมการ

                        2.6  นางจันทร์เพ็ญ            อิศรภักดี                   ครู คศ.1                         กรรมการ

                                2.7  นายนฤนารถ                ปราบสุธา                 ครู คศ.1                        กรรมการและเลขานุการ

 

3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดโต๊ะหมู่  เวทีและสถานที่  จัดเตรียมป้ายข้อความติดเวทีให้เหมาะสมและสวยงาม  พร้อมทั้งจัดเก็บให้เรียบร้อย  ประกอบด้วย

                                3.1  นายนฤนารถ                ปราบสุธา                 ครู คศ.1                              หัวหน้า

                           3.3  นายสุทธิชัย                        สัตยบัณฑิต              ครู คศ.2                         กรรมการ

                            3.3  นางสาวปราณิสา      โพธิสุข                ครู คศ.2                         กรรมการ

                        3.4  นายภูวเสรษฐ์               คำชาวนา                   ครู คศ.2                         กรรมการ

                                3.5  นางกัญญลักษณ์           กิ่งมิ่งแฮ                     คนเลี้ยงเด็ก                       กรรมการ

                                3.6  นางสาวกาญจนา         จุลแดง                       คนเลี้ยงเด็ก                       กรรมการ

                                3.7  นางสาวนวลจันทร์      เลิศวิไล                       คนเลี้ยงเด็ก                      กรรมการ

                                3.8  นายกำพร้า                    วัดแย้ม                        ภารโรง                             กรรมการ

                                3.9  นายนพดล                     พูลเผ่า                         ภารโรง                             กรรมการ

                                3.10  นายชัยยศ                    โพธิรส                       ครู คศ.1                       กรรมการและเลขานุการ

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียน  มีหน้าที่ ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนเสร็จพิธี  ประกอบด้วย

                                4.1  นางจันทร์เพ็ญ             อิศรภักดี                     ครู คศ.1                       หัวหน้า

                                4.2  นางอมรา                       จิตต์กุศล                      ครู คศ.2                       กรรมการ

                                4.3  นางสาวปราณิสา         โพธิสุข                     ครู คศ.2                       กรรมการ

                                4.4  นางสาวมณฑา             บำเพ็ญวราภรณ์         ครู คศ.2                       กรรมการ

                            4.5  นายภูวเสรษฐ์               คำชาวนา                     ครู คศ.2                       กรรมการ

                                4.6  นายชัยยศ                      โพธิรส                        ครู คศ.1                       กรรมการ

                                4.7  นางลักขณา                จันทร์วรพิพัฒน์            ครู คศ.1                           กรรมการและเลขานุการ

 

5.  คระกรรมการจัดเตรียมพาน  ธูปเทียน  ดอกไม้  มีหน้าที่  จัดเตรียมพาน  13  ชุด  ประกอบด้วย

                                5.1  นางสาวมณฑา             บำเพ็ญวราภรณ์         ครู คศ.2                       หัวหน้า

                        5.2  นางอมรา                       จิตต์กุศล                      ครู คศ.2                       กรรมการ

                                5.3  นางวิชชาพร                 สงวนศักดิ์                   ครู คศ.2                       กรรมการ

                                5.4  นายนฤนารถ                ปราบสุธา                    ครู คศ.1                       กรรมการ

                                5.5  นางจันทร์เพ็ญ             อิศรภักดี                      ครู คศ.1                            กรรมการ

                           5.6   นายชัยยศ                          โพธิรส                        ครู คศ.1                             กรรมการ

                                5.7  นางลักขณา                จันทร์วรพิพัฒน์            ครู คศ.1                             กรรมการ

                                5.8  นางสาวปราณิสา         โพธิสุข                        ครู คศ.2                       กรรมการและเลขานุการ

 

6.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์  มีหน้า  นิมนต์พระ  จัดเตรียมอาสนสงฆ์  ดูแลพิธีสงฆ์  ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จพิธี  ประกอบด้วย

                                6.1  นายวิโรจน์                    เข็มทอง                       ครู คศ.2                      หัวหน้า

                                6.2  นางวิชชาพร                 สงวนศักดิ์                   ครู คศ.2                      กรรมการ

                                6.3  นางสาวมณฑา             บำเพ็ญวราภรณ์         ครู คศ.2                      กรรมการ

                                6.4  นายนฤนารถ                ปราบสุธา                    ครู คศ.2                      กรรมการ

                                6.5  นายกำพร้า                    วัดแย้ม                         ภารโรง                            กรรมการ

                                6.6  นายนพดล                     พูลเผ่า                          ภารโรง                            กรรมการ

                                6.7  นางสาวปทุมวดี            พรรนิกร                      ภารโรง                            กรรมการ

                                6.8  นายสุทธิชัย                   สัตยบัณฑิต                 ครู คศ.2                      กรรมการและเลขานุการ

 

7.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกภาพและวีดีทัศน์ประกอบด้วย

                        7.1  นายภูวเสรษฐ์               คำชาวนา                               ครู คศ.2              หัวหน้า

                                7.2  นายนฤนารถ                ปราบสุธา                              ครู คศ.2              กรรมการ

                                7.3   นางสาวปราณิสา      โพธิสุข                                    ครู คศ.2                 กรรมการ

                                7.4   นายวิโรจน์                   เข็มทอง                                 ครู คศ.2                 กรรมการ

                            7.5  นายชัยยศ                   โพธิรส                          ครู คศ.1                 กรรมการและเลขานุการ 

 

8.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมอาหารถวายพระ และจัดทำบัญชีการเงิน     ประกอบด้วย

                             8.1   นางวิชชาพร   สงวนศักดิ์                             ครู คศ.2               หัวหน้า

                             8.2   นางสาวมณฑา               บำเพ็ญวราภรณ์                   ครู คศ.2                กรรมการ

                           8.3   นางอมรา                           จิตต์กุศล                                ครู คศ.2                กรรมการ

                           8.4   นางสาวปราณิสา             โพธิสุข                                  ครู คศ.2                กรรมการ

                           8.5   นางจันทร์เพ็ญ อิศรภกัดี                                ครู คศ.1                กรรมการ

                                8.6   นายภูวเสรษฐ์              คำชาวนา                               ครู คศ.2                กรรมการ

                                8.7   นายชัยยศ                     โพธิรส                                  ครู คศ.1                กรรมการ

                         8.8  นางลักขณา               จันทร์วรพิพัฒน์                     ครู คศ.1                กรรมการ

                                8.9   นางกัญญลักษณ์          กิ่งมิ่งแฮ                                 คนเลี้ยงเด็ก             กรรมการ

                                8.10  นางสาวนวลจันทร์    เลิศวิไล                                  คนเลี้ยงเด็ก             กรรมการ

                                8.11  นางสาวกาญจนา       จุลแดง                                   คนเลี้ยงเด็ก             กรรมการ

                                8.12  นางสาวรวีวรรณ        ผลฉัตร                                   ครู คศ.1                กรรมการและเลขานุการ

 

9.  คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที่  จัดทำแบบประเมิน  สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย

                        9.1  นางสาวรวีวรรณ          ผลฉัตร                                   ครู คศ.1              หัวหน้า

                                9.2  นายชัยยศ                      โพธิรส                  ครู คศ.1              กรรมการ

                        9.3  นางลักขณา               จันทร์วรพิพัฒน์                       ครู คศ.1              กรรมการ

                                9.3  นางสาวปทุมวดี            พรรนิกร                                ภารโรง                  กรรมการ

                        9.4  นางยุพิน                        อ้นทอง                                  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ

                                9.5  นางอมรา                       จิตต์กุศล                                ครู คศ.2                 กรรมการและเลขานุการ

 

                            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

                                                                  สั่ง ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.2550

                                                                                                ( ลงชื่อ )........................................................................

                                                                                                                             ( นางสาวบุญศรี  แก้วสุก )

                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

กำหนดการ

กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่  21 มิถุนายน  2550

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

            เวลา  08.00 น.                      ™         ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู

 

                เวลา  09.00 น.                      ™       คณะครูและนักเรียนพร้อมกันในห้องประชุม

 

™              ประธานในพิธีจุดธูป  เทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 

™              ประธาน  ครูและนักเรียน  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

 

™              ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครูและปฏิญาณตน

 

™              ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้  ธูปเทียนกราบพระอาจารย์  ประธานและคณะครู

 

™              ตัวแทนนักเรียนนำหนังสือให้พระอาจารย์เจิม

 

™              แจกทุนการศึกษา

 

™              ประธานกล่าวโอวาทให้นักเรียน

 

เสร็จพิธี

 

เวลา  10.30 น.                      ™         ทำบุญโรงเรียน ( ตัวแทนนักเรียนห้องละ  2  คน )  และนักเรียน  ป.5 –

อยู่ร่วมพิธี

 

™              ถวายภัตตาหารภิกษุสงฆ์

---------------------------------------------------------