Make your own free website on Tripod.com
   
   

ผลงานปี 2549


1. ด.ญ.ญาณี ปิืงวัง ชนะเิลิศตอบปัญหาธรรมะจากอธิบดีกรมศาสนา 12 มกราคม 2549

2. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ได้รับโล่เกียรติยศ ให้การสนับสนุนการจัดงานเบิกฟ้าอารามศิลป์
เยือนถิ่นเทวราชกุญชร วันที่ี 21-23 พฤษภาคม 2549

3. ด.ช. ปาณวัฒน์ เจริญสกุล ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 บวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตกุสิต ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 16 เม.ย. 2549

4. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง วันที่ 30 พ.ค. 2549 ของกรมอนามัยกรุงเทพมหานคร

5. ด.ญ. ณัฐนรินทร์ จันทร์เรือน ชั้น ป. 2 สอบแข่งขันชิงทุนส่งเสริมของเขตดุสิตได้ลำดับที่ 4 วันที่ 1 ก.ค. 2549

6. ได้รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ ระดับ ป.1 - 3 จากมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 12 ส.ค. 2549

7. ได้รางวัลต่าง ๆ จากงานสัปดาห์วิชาการสายป่านแห่งการเรียนรู้ เมื่อ 5 ก.ย. 2549 ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดขับร้องเพลงหมู่เพลงพระราชนิพนธ์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์หมาู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Super Weel กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
- รางวัลชมเชย การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ ประเภทร่อนได้ระยะไกล

8. ด.ญ. วันทนีย์ เจริญลาภ ได้รับโล่รางวัลผู้นำเยาวชนด้านสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมในถานศึกษาดีเด่น จากกรมการศาสนา เมื่อ 1 ธ.ค. 2549

9. ด.ญ. รุจาภา สุวรรณรัตน์ ได้รับโล่รางวัลนักเรียนตัวอย่างผู้เข้าร่วมสกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากกรมการศาสนา เมื่อ 14 ก.พ. 2549