Make your own free website on Tripod.com
 
ลักษณะภูมิประเทศ :
บริเวณรอบๆอ่าวชายฝั่ง พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าเลนน้ำเค็มและหาดทราย ลักษณะของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันออกน้ำจะไม่ค่อยใส จะมีอยู่บางแห่งที่ใสสะอาด ส่วนน้ำชายฝั่งของเกาะต่างๆด้านทิศตะวันตกและบริเวณรอบๆฝั่งของเกาะด้านที่อยู่ส่วนกลางๆของหมู่เกาะน้ำจะใสสะอาด

ลักษณะภูมิอากาศ :
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ระยะเวลาที่เหมาะแก่การไปเที่ยว ควรไประหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม