Make your own free website on Tripod.com

 

 
ร.ร. เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม อ่านต่อ
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง พานักเรียนทัศนศึกษา อ่านต่อ...
จัดงานไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน อ่านต่อ...
ร.ร. จัดการแข่งขันกีฬา และวันเด็กวันที่ 11 ม.ค. 51 อ่านต่อ...

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามร่างคำสั่งครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
นักเรียนเข้ารับการอบรม

ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครู กทม. เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู กทม. ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย
โครงการ 5 ส
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 90/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-2809703