Make your own free website on Tripod.com
 

 

ประวัติความเป็นมา

                                              โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2478 มีอาคารเรียน

                                    จำนวน 2 หลัง อาคาร 1 เป็นตึก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุม อาคาร 2

                                    เป็นตึก 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ลักษณะการก่อสร้างอาคารเรียน

                                    ทั้ง 2 หลัง ตั้งขนานหันหน้าเข้าหากันไม่มีทางเชื่อมต่ออาคารเรียน สภาพชุมชนเป็น

                                    ชุมชนขนาดกลางค่อนข้างเล็กอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน และหลังวัด สถานที่ราชการ

                                    สำคัญบริเวณใกล้เคียงคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชติเวช

                                     และหอสมุดแห่งชาติ       

                                               ปัจจุบันมีนักเรียนชาย - หญิงรวมทั้งสิ้น 315 คน ครู 12 เจ้าหน้าธุรการ 1 คน

                                    คนเลี้ยงเด็ก 3 คน ภารโรง 3 คน

                                            คติพจน์โรงเรียน                นตถิ ปญญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

                                                คำขวัญ                          วิชาการดี มีวินัยใฝ่คุณธรรม นำกีฬา รักษาสุขอนามัย

                                                สีประจำโรงเรียน                ฟ้า - ขาว