Make your own free website on Tripod.com
   
   

คณะกรรมการสถานศึกษา
     
1. พระราชสุธี (โภณ โสภณจิตโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
ผู้แทนสงฆ์
ที่ปรึกษากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสหัสชัย พงษ์ธนเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
3. นายธำรงค์ ทรงบัณฑิตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายนิรันดร์ สินธุภากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางวลัย หุตะโกวิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นางสุทิน หงษ์ร่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นางวารุณี ชูสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นางวันดี ดาราพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. น.ส. นวลจันทร์ แสงเพ็ชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. สข. วิชาญ หงส์นฤชัย
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
11. นายเสน่ห์ ทวีลาภ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
12. นายอุทิศ บูรณเสน
ผู้แทนองค์การชุมชน
กรรมการ
13.นายใครศรี สุระเสียง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
14. นางอมรา จิตต์กุศล
ผู้แทนครู
กรรมการ
15. น.ส. บุญศรี แก้วสุก
ผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ