Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

 

                   

                   

                    พัฒนานักเรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ

                    มีวินัย มีคุณธรรม

                    ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข