Make your own free website on Tripod.com
   
   

โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย
โรคไข้เลือดออก    

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ
เป็นอย่างมากเพราะในแต่ละปีประเทศไทยของ
เรามียอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวน
มาก โรคไข้เลือดออกมีพาหะนำโรคคือ ยุงลาย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยุงชนิดนี้จะชอบวางไข่ตาม
แหล่งน้ำขังในบริเวณต่าง ๆ  ทางโรงเรียน
วัดเทวราชกุญชรได้เล็งเห็นความสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักเรียนปลูกฝังจิตสำนึก
และความรับผิดชอบในการกำจัด และทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งให้นักเรียน
นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงที่โรงเรียน
ที่บ้าน และชุมชน